Jdi na obsah Jdi na menu
 


Metrika, Versologie - pár pojmů

8. 9. 2008

Metrika, Versologie, Prozodie – základní pojmy

 

Versologie= teorie verše, nejobecnější disciplína, která v antice zahrnovala i teorii dramatu

 

Metrika= nauka o normách organizace verše, norma veršového rytmu, určující organizaci jazykových prvků ve verši. Základní složkou je buď počet slabik (sylabický systém), nebo počet přízvučných slabik (tónický systém), uspořádání slabik přízvučných a nepřízvučných (sylabotónický systém) nebo uspořádání slabik krátkých a dlouhých (časoměrný systém)

 

Časoměrná metrika je kvantitativní prozodický systém, normované uspořádání krátkých a dlouhých slabik. Základní jednotkou není slabika, ale její kodifikovaná délka – tzv. mora,  základní doba, v teorii časoměrného verše elemen. jednotka, odpovídající délce krátké slabiky (čili trochej má délku tří mor – dvě krátké + jedna krátká)

 

Prozodie je nauka o rytmu, zvukové stránce jazyka verše, je to v podstatě soubor doprovodných zvukových vlastností hlásek: přízvuk, výška, délka tónu + využití těchto v praxi. Spojuje fonetiku a fonologii, její prvky tvoří rytmus, je to aplikovaná vědní disciplína. Tato vědní disciplína děli poezii na tzv. prozodické nebo metrické systémy (viz výše)

 

Spád neboli metrum popisuje rozložení normovaných prvků ve verši. V sylabotónickém systému  je tímto prvkem přízvuk slabiky a jeho umístění a sekvence ve verši.

       trochejský spád, jambický s., daktylský s., amfibrachický s., anapestický s.

 

Daktyl= v časoměrné metrice trojslabičná stopa o délce 4 mory, v níž po slabice dlouhé následují dvě slabiky krátké v prozodii sylabotónická stopa daná seskupením přízvučné slabiky a za ní dvou slabik nepřízvučných. Vynořil se za obrození. Tendence: bezpřízvučnost neiktovaných slabik, konstanta: akcentovaná slabika v iktové pozici, tj. přízvučné pozici. 

Trochej= stopa o délce tří mor, realizovaná následností dlouhé a krátké slabiky, tj. následností přízvučné a nepřízvučné slabiky

Jamb= vzestupná stopa, realizovaná následností  krátké a dlouhé slabiky či přízvučné a nepřízvučné slabiky. Tendence: bezpřízvučnost slabik neiktovaných.

Anapest= stopa v trvání čtyř mor, po dvou slabikách krátkých následuje slabika dlouhá (obrácená stopa daktylská), v sylabotónické versifikaci realizována následností dvou slabik nepřízvučných a jedné přízvučné.

 

Verš je základní jednotka metrické výstavby básnických projevů, jednotka uzavřená metricky a rytmicky, významově, intonačně, případně i syntakticky (ne vždy). Je též nejmenší jednotkou, ve které lze vysledovat existenci → metra

 

Rytmus= konkrétní realizace metra, záměrné uspořádání zvukové stránky. Rytmus a metrum jsou nerozlučně spjaté, ale nemusí se shodovat, v jambu se přirozený rytmus liší od metra.

 

 

 

KATALEKTIKA:

Naše životy jsou truchlivé jak pláč

Jednou k večeru šel z herny mladý hráč

venku sněžilo nad monstrancemi barů

vzduch byl vlhký neboť chýlilo se k jaru      

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář